Löser klimatkrisen i städerna

En av de viktigaste agendorna i vår tid är att stoppa klimatförändringen. Detta kräver agerande, speciellt i de större städerna. Drömmarnas Helsingfors är ett gott exempel av en stad i Europa som är grön, miljövänlig stad med låga utsläpp. En huvudstad som visar vägen när energirevolutionen framskrider runt världen.

De Gröna har fått mycket till stånd i Helsingfors. Staden tar sina första steg mot koldioxidfrihet genom att stänga Hanaholmens kolkraftsverk.  Helsingfors energi- och klimatfärdsplan informerar hur staden görs kolneutral och anpassad till klimatförändringen.

Våra målsättningar är följande:

 • Ambitiösa klimatmål ställs för 2030 och 2040. Helsingfors är energieffektivt och får en betydande del av sin energi från sol- och vindkraft samt från geotermisk energi året 2025.
 • Sundholmens kolkraftsverk stängs. Staden måste avstå från kolkraft senast 2030.
 • Renare energikällor letas efter åt energiföretaget Helen istället för fossil energiproduktion.
 • Mer gröna tak och solpaneler byggs på taken i staden. Helsingfors görs till en pionjär inom köp av decentraliserad energi. Stadsbor, husbolag och små företag uppmuntras till småproduktion av energi och förbättring av energieffektivitet.
 • Trafikutsläpp minskas via tät stadsstruktur, utveckling av gång- och cykelförhållanden samt genom att stödja kollektivtrafiken och andra transportmedel med låga utsläpp.
 • Möjligheter till vegetariska rätter och säsongartad mat ökas inom offentliga måltider. Matavfall minskas till exempel via att dela ut överbliven skolmat till dem som vill ha, gratis eller för en liten avgift.
 • Satsas på hållbarhet och låga utsläpp inom stadens inköp.

Förvarar Helsingfors värdefulla natur

Helsingfors är känd för sina stränder, skogar och klippor. Staden korsas av grönfingrar som garanterar att det är kort väg till naturen vart än man är i Helsingfors. Naturen och skogarna har inte värde endast som stadsbornas uppfriskningsplatser utan är också ett värde i sig själva. Förutom människor är Helsingfors också ett hem för flera utrotningshotade växt- och djurarter.

Vi har jobbat mycket för att förvara naturen. Helsingfors skogar är skyddade av skogsnätverket som grundas i staden. Med ett brett och ingående naturskyddsprogram görs en omfattande redovisning om värdefulla naturområden varav de viktigaste definieras som naturreservat. Stenudden räddades från bygge och vi motsätter oss till att Vårdö bebyggs. Nationella stadsparkens planering inleddes.

Våra målsättningar är följande:

 • En nationell stadspark grundas för att trygga Helsingfors skogar och skärgård. Stadens grönfingrar och deras förbindelser till hela huvudstadsregionens gemensamma grönring sköts om.
 • Centralparkens unika natur skyddas i stadsplanering. När Tavastehusledens bulevardisering blir aktuell försäkras det att den görs på ett sätt som förvarar Centralparken så mycket som möjligt.
 • En mer omfattande naturutredning görs där man tar i beaktande naturens mångfald.
 • Alla helsingforsbornas tillgång till närskogar garanteras.
 • Vårdö lobbas som ett uppfriskningsområde istället för ett byggområde – trots den nya delöversiktsplanen.
 • Naturens mångfald tas hand om via att försäkra mer naturliga skogsområden och genom att gynna ängar istället för gräsmattor. Främjandet av naturens mångfald implementeras som en del av stadsplanering.
 • Gammelstadens internationellt värdefulla fågelskyddsområde förstärks genom att hålla de närmaste skogarna och fälten så naturliga som möjligt.
 • Urbana vattenområden restaureras. Fiskarnas möjligheter att leka i bäckar och längs Vandaån förbättras. Förbättringarna görs med hänsyn till kulturella och historiska värden.
 • Östersjöns läge förbättras via arbete för strängare normer och bättre fungerande internationellt samarbete.

Tar bra hand om de minsta

Att investera i småbarnspedagogik är en investering i framtiden. Kvalitativ småbarnspedagogik är varje barns rättighet. Den stöder barnets tillväxt, utveckling och inlärningsmöjligheter. Den skapar möjligheter för varje barn att klara sig och möjliggör föräldrarnas sysselsättning utan oro.

De Gröna har kämpat med framgång för barnens jämlikhet och god vård i Helsingfors. Varje barn är fortsättningsvis berättigad till daghem och gruppstorlekar ökas inte. Även förhöjda dagvårdsavgifter slopades. Möjligheten till gratis dagvård är under utredning på basen av De Grönas initiativ.

Våra målsättningar är följande:

 • Gratis småbarnspedagogik erbjuds åt alla barn.
 • Den subjektiva rättigheten till dagvård behålls, det vill säga rätten till småbarnspedagogik för alla familjer.
 • Små daghemsgrupper förvaras. Det ses till att det finns tillräckligt med skötare i proportion till mängden av barnen.
 • Barnens daghem och skolor bör finnas nära hemmen.
 • Utrymmen skall vara är tillämpliga och tillräckliga. Dagvårdsutrymmen får inte vara för små.
 • Mängden av språkbad och klubbar för främmande språk inom småbarnspedagogiken ökas. Åldern då barn lär sig språk naturligt via lek bör utnyttjas.
 • Lekparkernas utrymmen och aktiviteter utvecklas.
 • Psykologverksamhet garanteras i skolor och även på daghem: främjande av välmående och förebyggande av problem är minst lika viktigt på daghem som i skolor.
 • Omgivningar till skolor och daghem planeras så att de stöder motionering.

Förbättrar utbildningen och skolomgivningar

Vårt mål är att Finland har världens mest jämställda skolor och världens mest kompetenta invånare. Utbildning och kultur är våra styrkor. Därför vill vi göra våra skolor moderna, jämställda och trevliga. I dem hittar varje barn sin entusiasm för lärande, välmående och får stöd i att  konstruera sin egen utbildningsplan.

I Helsingfors har vi satsat mera pengar på att motverka marginalisering och stadsdelssegregation. Vi har fokuserat på att varje skolbarn får utbildning av hög kvalitet och chansen till en trevlig inlärningsmiljö, oberoende av bostadsort. Att investera i utbildning är att investera i framtiden – detta måste försäkras inom alla utbildningsnivåer.

Våra målsättningar är följande:

 • En god inlärningsmiljö garanteras i alla skolor i Helsingfors. Arbete mot segregation ökas så att lika möjligheter inom inlärning garanteras i varje skola.
 • En ambitiös renoveringsplan görs till skolor, daghem och lekparker. Våra barn hör inte till mögelskolor.
 • Eftermiddagsverksamhet garanteras åt alla intresserade första och andra klassens elever.
 • Försäkras att alla skolelever har en säker skolväg. Alla barn får cykla till skolan.  
 • Skolor görs till platser där elever lär sig färdigheter inför framtiden. Smart digitalisering investeras i och moderna inlärningsmetoder som stöder framtida behov satsas på. Helsingfors unika inlärningsomgivningar som museer, bibliotek och naturen utnyttjas.
 • Undervisning av främmande språk i tidigt skede och mångsidiga arbetsgrupper inom språkundervisning främjas.
 • Försäkras att alla barn och unga har möjligheter till idrott och andra hobbyer oberoende av familjens förmögenhet. Barnens och ungdomarnas möjligheter till gratis låga tröskelns hobbyer utvecklas till exempel i samarbete med idrottsföreningar.
 • Finansiering för arbete mot segregation expanderas att gälla både gymnasie- och yrkesskolornas studeranden.
 • Personligt stöd för yrkesskolestuderanden förstärks. Studerandenas stannande i utbildningen stöds aktivt.
 • Tillräcklig kontaktundervisning försäkras i yrkesutbildning.
 • Aktiva åtgärder främjas för att förebygga skolmobbning och för att sluta den.

Garanterar god vård till alla

Helsingfors social- och hälsovårdsservice reformeras och samlas under samma tak. För De Gröna är servicens tillgänglighet viktig och att tröskeln för att söka hjälp sänks. Finansiering av mödra- och barnrådgivning samt förebyggande barnskydd har förbättrats. Mångsidiga servicecentraler betjänar särskilt den åldrande befolkningen. Hälsostationsavgifterna slopades och enorma förhöjningar inom klientavgifter förhindrades.

Den framtida social- och hälsovårdsreformen innehåller fortfarande många frågetecken. Helsingfors bör ta hand om sina invånares välmående även under den pågående reformperioden: hälso- och välfärdsskillnaderna skall minskas även i framtiden.

Våra målsättningar är följande:

 • Förebyggande av problem investeras i: uppletande socialt- och ungdomsarbete bland de mest utsatta befolkningsgrupperna stöds. Social- och hälsovårdsorganisationer som gör förebyggande låga tröskelns arbete inom mentalvård, seniorverksamhet, idrotts- och rehabiliteringstjänster, samt de som förebygger segregation av unga människor stöds.
 • Gratis preventivmedel erbjuds åt under 25 åringar.
 • Försäkras att stadens arbetstagare har tillräckligt med information om att bemöta sexual- och könsminoriteter. Kunskap bland anställda främjas via skolningar.
 • Försäkras att personer med mentala samt berusningsmedelsproblem kommer lätt och snabbt till vård.
 • Specifik uppmärksamhet fästs i hälsovårdsservice för personer som nyligen blivit arbetslösa eller hoppat ur skolan.
 • Social- och hälsovårdstjänster utvecklas på klienters villkor. Effektiviteten av service följs med och förbättras.
 • Kvalitativa tjänster för äldre tryggas. Målsättningen är stöda hemmaboende och boende i hemlika förhållanden så länge som möjligt. För att uppnå detta utvecklas inte enbart hemvård och närståendevård, utan också andra serviceformer som gruppverksamheter i gemenskapssyfte för seniorinvånare.
 • En minnesvänlig stad byggs tillsammans.
 • Tekniska och digitala lösningar främjas inom social- och hälsovårdstjänster.
 • Motion är det effektivaste sättet att förebygga hälsoproblem. Motion- och social- och hälsovårdens samarbete effektiveras så att äldre och särskilda riskgrupper aktivt erbjuds motionstjänster i förebyggande syfte.

Skapar hållbar ekonomi

Vi vill ha ett Helsingfors som blickar framåt – en stad som skapar attraktion, tillväxt och sysselsättning medan den samtidigt respekterar miljön. Viktigare än att oroa sig över skuldsättning är att upprätthålla ett Helsingfors som kan skapa tillväxt som man sedan täcker skulden med. Detta betyder goda offentliga tjänster, en fungerande stadsstruktur och utveckling av Helsingfors som Nordeuropas resepärla.

Under de senaste åren har ansvarsfull ekonomisk politik förverkligats i Helsingfors: stadens skuld är under kontroll. Vi befinner oss inte i en situation där det vore nödvändigt att skära ner service för helsingforsbor, vi har råd att göra val.

Våra målsättningar är följande:

 • Implementering av ett beskattningssystem där vikten ligger på fastighetsbeskattning istället för personbeskattning.
 • Försäkras, trots social- och hälsovårdsreformen, att Helsingfors kommunalbeskattning är tillräcklig för att säkerställa viktiga tjänster för stadsborna.
 • Onödig byråkrati bör inte hindra entreprenörskap. Möjligheter förverkligas åt olika aktörer inom företagsmarknaden.
 • Deltagande i konkurrensutsättningar görs lättare även för mindre företag, till exempel via att dela på projekt i mindre helheter och genom att kräva öppenhet.
 • Helsingfors görs till ett tillväxtplan för företag med agenda att sträva efter internationella marknader: kreativa ekonomiformer stöds, start up verksamhet, tankesmedjor och acceleratorer. Vi skall inte vara rädda för innovationer.
 • Cirkulär ekonomi investeras i: den producerar mer för mindre.
 • Experimentell kultur främjas i Helsingfors. Stadens tjänster digitaliseras och det görs möjligt för företagsverksamhet att dra nytta av stadens infrastruktur.
 • Staden skall möjliggöra anställande av människor i olika livssituationer. Anställning av personer med förmåga till deltidsarbete stöds kraftigare med lönebidrag och via olika sysselsättningsprövningar.
 • Ungdomar erbjuds fler sommarjobb och ungas sysselsättning stöds.
 • Etiska synpunkter tas i beaktande vid stadens inköp.

Bygger mera förmånliga hem

Ett hem är en mänsklig rättighet. Dyrt boende och gradvis stigande boendekostnader är en av de största orsakerna som skapar fattigdom och bostadslöshet i Helsingfors. Kostnader för boende sänks och brist på lägenheter löses preliminärt med att bygga flera hem för stadsbor. Även våra barn måste ha en möjlighet att bo i Helsingfors.

Arbetet för att lösa brist på bostäder fortsätter. Helsingfors har under de senaste åren uppnått sitt mål i stadsplanering med att planera nya tomter för bostäder, första gången på en längre tid. Detta är en klar förändring i en stad med brist på lägenheter och höga hyror. Denna målsättning måste uppnås även under de kommande åren. När staden växer måste nya motions- och hobbymöjligheter byggas för dess invånare.

Våra målsättningar är följande:

 • 10 000 lägenheter byggs per år för att åtgärda bristen på bostäder samt för att sänka bostädernas prisnivå. Stadens egen bostadsproduktion ökas även i form av studie- och ungdomslägenheter.
 • Staden byggs kompakt. Utspritt byggande tar mera yta och plats, täthet sparar naturområden. Kompletterande och tilläggsbygge underlättas.
 • Motorvägar och inkörsportar förändras till stadsbulevarder och hus byggs vid dem – samtidigt som värdefulla naturområden tas i beaktande
 • Inga inkomstgränser bör införas eller upprätthållas för stött boende. De skapar segregation bland bostadsområden och orsakar ekonomiska incitament.
 • Parkeringsnormen avskaffas, i och med att den höjer bostadskostnader. Behov av parkeringsplatser kan definieras från fall till fall.
 • Det byggs tillgängligt. TIllgänglighet gynnar bland annat funktionshindrade samt till exempel barnfamiljer med barnvagnar och personer som rör sig med rollatorer.
 • Gruppbyggande underlättas då människor tillsammans planerar sådana hus som de vill och där prisnivåerna hålls skäliga.
 • Byggande av hus med syfte för kollektivt boende stöds. Kollektivt boende passar många livssituationer, inte endast för unga.
 • Helsingfors bostadsområden får inte segregeras, god kvalitet av service erbjuds åt alla oberoende var man bosätter sig. När nya bostadsområden byggs bör man ta i beaktande att förutom nya lägenheter så måste tillräcklig service erbjudas åt nya invånare.
 • Byggande på obebyggda områden främjas via att höja på fastighetsskatten av obebyggd mark.
 • Prövas på att ändra byggnader som ursprungligen inte har byggts för boende, som till exempel tomma kontorsutrymmen, till tillfälligt boendebruk.

Rör oss grönt och smidigt

Under de senaste åren har Helsingfors bemötts av en förändring: staden drömmer inte längre om dyra stadsmotorvägar eller en Centraltunnel, utan satsar på trivsamma fotgängarmöjligheter, cyklande och kollektivtrafik.

Lätt rörlighet har investerats i mycket enligt initiativ av De Gröna: på Tavastvägen byggs cykelvägar och stadscyklarna underlättar transportmöjligheter. Via banan slipper man lätt från centrum mot väst. Raide-Jokeri snabbspårvagnen stöder smidigare rörlighet och stadsbulevarderna förändrar före detta motorvägar till mer trivsamma helheter. Livet och rörlighet skall vara enkelt i Helsingfors även för dem som inte äger eller som inte kan köra egen bil.

Våra målsättningar är följande:

 • Kostnaderna av resebiljetter hålls skäliga. Alla måste ha råd med att röra sig i Helsingfors. Nya investeringar i kollektivtrafik bör inte betalas av passagerare.
 • Ett nätverk för snabbspårvagnar förverkligas. Till exempel Vetenskapsspårvagnar skulle förena högskolor under en linje och skulle förbättra korstrafiken.
 • Kvaliteten av cykelvägar förbättras. Cyckelbanor utvidgas, tak byggs på parkeringsplatser för cyklar och cykelvägar skiljs åt från fotgängarområden.
 • Cycklande bör vara enkelt och smidigt över allt i staden.
 • Ett fotgängarcentrum byggs och förorternas fotgängarmöjligheter utvidgas i hänsyn till centrumområdet. Det satsas på att gående skall vara smidigt runt omkring hela staden.
 • Trängselskatter införs. Förutom att minska på rusningar kan man finansiera en bättre kollektivtrafik via skattens intäkter.
 • Istället för gammaldags lösningar som en Centraltunnel så provas automatiserade bussar och investeras i miljövänliga lösningar inom kollektivtrafiken.
 • Resebiljettsrabatten utvidgas åt 17 åringar. Hittills har 17 åriga inte fått någon dera, varken en barnbiljett eller studierabatt.
 • Kollektivtrafikens tillgänglighet förbättras. Till exempel till alla spårvagnar bör man slippa lätt med rullstol.
 • Tillräckliga och fungerande transportmöjligheter försäkras åt handikappade personer. Alla har rätt att röra sig i Helsingfors.

Möjliggör ett jämlikt Helsingfors

De Gröna är ett feministiskt parti. Vi strävar efter en jämlik stad där ingen blir utstött och där människors mångsidighet tas i beaktande över allt. En stad där alla har möjlighet att klara sig och blomstra. Värdet av ett samhälle räknas enligt hur det behandlar människor i utsatta livssituationer. Helsingfors för inte delas itu till en stad med folk i brödköer och framgångsrika människor – denna utveckling måste stoppas.

Vi har uppnått fina resultat: Helsingfors bestämde sig för att erbjuda krisboende åt alla utan boende under vinternätter. Vi fick igenom ett initiativ om att motverka ojämlikhet och en utredning om detta är under behandling för tillfället. Under den föregående fullmäktigeperioden försäkrade vi rätten till hälsovård för papperslösa barn och gravida mammor. Vi vill ha en stad som ebjuder hjälp och möjligheter åt alla.

Våra målsättningar är följande:

 • All form av diskriminering och rasism måste uteslutas från helsingforsbornas vardag. Det bör ses till att staden som arbetsgivare anställer människor med olika bakgrunder inom etniska och språkliga minoriteter, samt fungerar som en vägvisare för jämlikhet och som en synlig motkraft mot rasism.
 • Akut hälsovård försäkras för alla papperslösa.
 • Bostadslöshet motverkas och avslutas. Egna lägenheter erbjuds preliminärt istället för anstaltplatser och service upprätthålls för att få livet i skick.
 • Akut övernattning försäkras åt alla. Ingen får lämnas ut i kölden över natten.
 • Ingående utvärderingar angående köns- och jämlikhetspåverkningar görs redan vi planering av stadens beslut.
 • Ses till att könsidentiteter respekteras i stadens service. Till exempel i blanketter bör det alltid finnas andra alternativ istället för enbart kvinna eller man.
 • Försäkras att det finns tillräckligt av skyddshem i Helsingfors och att även pappor med barn har tillgänglighet till dem.
 • Anonym rekrytering främjas och stadens personalpolitik förnyas mot ett mångsidigare håll.
 • Ses till att Helsingfors är en tillgänglig stad. Tillgänglighet är väsentligt både i byggande och inom kollektivtrafiken, samt måste funktionshindrade personer tas i beaktande angående digital service.
 • Kortare arbetsdagar eller arbetsveckor möjliggörs åt stadens arbetstagare. Detta stöder äldre personers arbetsförmåga, delande av arbete och arbetstrivsel.

Stöder levande stadskultur

Kultur är en viktig del av en levande och attraktiv stad. Det hör till att preliminärt säga “ja” åt människors egna ideér i och med att intressanta tillställningar piggar upp stadsbilden och främjar invånarnas välmående. En aktiv stadskultur skapar möjligheter även för entreprenörskap inom serviceområden som restauranger och caféer.

Stadskultur på basen av medborgarinitiativ blomstrar i Helsingfors. Centralbiblioteket och Tanssin talo byggs. Även ett kvalitativt närbiblioteksnätverk behålls vid sidan om Centralbiblioteket. På De Grönas initiativ har en “parklet”-prövning påbörjats, där småföretag kan använda parkeringsplatser framför sina verksamhetsställen till exempel som terassutrymmen.


Våra målsättningar är följande:

 • Vi skapar tillsammans ett Helsingfors där stadsdelsevenemang, matstånder och pop up företag blomstrar. Smidighet främjas inom arrangerande av evenemang i stället för att upprätthålla onödig byråkrati.
 • Stadsutrymmen hör till människor i alla åldrar. Kulturtjänster skapas från den grunden att över 50 åringar kan göra graffitin och unga gå på opera.
 • Kulturens plats är över allt i Helsingfors: kulturutbud ska inte centraliseras endast till centrum.
 • Öppna offentliga utrymmen hör till alla – det  skall finnas platser i staden där man kan vistas utan köpkrav.
 • Stadens finansieringssystem inom kulturväsendet utvecklas för att stöda stadsbornas och förverkligarnas nya ideér vid sidan om traditionella samarbetsparter.
 • Prövningen inom förlängda öppethållningstider vid bibliotek utvidgas och bibliotek utvecklas som kulturcentrum – utan att glömma deras basuppgift angående bokutlåning.
 • Söderviks kulturområde förvaras och gasklockorna restaureras för kulturbruk.
 • Stadens fastigheter måste kunna användas flexiblare – det är inte ändamålsenligt att låta stadens fastigheter låta stå tomma. Fastigheters temporärt bruk ökas. Också kultur- och motionsutrymmen kunde fusioneras aktivare än förut.
 • Offentlig konst hör hemma över allt i staden. Konstverk respekteras med att upprätthålla dem.
 • Konstfinansiering ökas. En kartläggning om den konst- och kulturpolitiska situationen görs med syfte att utveckla Helsingfors egna kulturfält och möjliggörande av gräsrotnivåns verksamhet. På basen av kartläggningen skapas också en plan för Södra hamnens strandtomt och dens budget.

Gör det lätt att bosätta sig i Helsingfors

Vi vill göra Helsingfors till en stad där alla är välkomna: rasism har inte plats i Helsingfors. Här kan varje invandrare – vuxen, senior eller barn – hitta ändamålsenlig sysselsättning och trygga utrymmen för att bekanta sig med nya människor och för att fungera som samhällets medlemmar. Kommunens tjänster hittas lätt även bland personer med olika modersmål. Alla invandrare med behov av stöd och råd får lätt hjälp under livets gång i hälso-, arbets-, hobby- och utbildningsrelaterade frågor.

Helsingfors har redan satsat massor på invandrarnas bosättning och delaktighet. Platser på mottagningscentraler har ökats. Ett kompetenscentrum för vuxna invandrare bildades. Den erbjuder på tjänster inom rehabilitering, utbildning och sysselsättning, allt under samma tak.

Våra målsättningar är följande:

 • Satsningar på att informera om tjänster även på andra språk förutom på finska och svenska. Elektronisk service och rådgivning produceras för de största språkgrupperna på deras eget språk.
 • Rådgivning för asylsökande förbättras samt sysselsättningsmöjligheter även för dem som ännu väntar på beslut om uppehållstillstånd: tillståndsprocessen kan räcka till och med över ett år.
 • Möjligheter till heminkvartering främjas och stödtjänster för dem som erbjuder och ansöker om heminkvartering utvecklas. Det effektivaste sättet för asylsökande att lära sig språket och bosätta sig är att bo inom heminkvartering istället för en mottagningscentral.
 • Försäkras att alla kan delta i finska språkets kurser oberoende om man till exempel är arbetslös, hemmamamma eller en internationell studerande.
 • Skolor där det finns stora mängder av barn och unga med mångsidiga språkbakgrunder stöds. Resurser behövs för att öka delaktighet bland familjer och föräldrar. I gymnasier och läroanstalter behövs investeringar för att utveckla ett mångkulturellt skolväsende.
 • Nya sätt för att använda motion och hobbyer som verktyg för att lära språk utvecklas. Gemensamma hobbyer är naturliga sätt att skapa relationer mellan nya invånare och infödda finländare.

Främjar öppenhet och demokrati

Staden finns till för dess invånare. De Gröna vill ha ett Helsingfors, där stadsbor använder makt förutom att de röstar på beslutsfattare vart fjärde år. Vi vill att beslutsfattande informeras om aktivt för kommuninvånare och att helsingforsare ges möjligheter att delta i planering av idéer och utvecklande av staden.

På våren förnyas Helsingfors till ett öppnare och ett mer diskussionsinriktat håll enligt den borgmästarmodell som De Gröna aktivt arbetat för. Modellen gör stadens beslutsfattande öppnare, mer demokratisk och klarare. Politiska tjänstebenämningar avstås ifrån, byråkrati minskas och onödiga hinder inom beslutsfatande avskaffas.

Våra målsättningar är följande:

 • Stadens fakturor angående inköp publiceras som öppen data för alla att se.
 • Servicebrukares, erfarenhetsexperters och stadsdelområdernas invånares delaktighetsmöjligheter ökas inom all beslutsfattning i Helsingfors.
 • Nätdelaktighet ökas samt hörande av lokala invånare. Hörande bör helst utövas där människorna redan finns.
 • Företag i stadens ägo uppmanas till öppenhet. Företagsformen får inte vara en grund för hemliggörande: Västmetrons exempel får inte upprepas.
 • Ungas delaktighet utvecklas: Krut påverkningssystemet ges närvaro- och yttranderätt till nämnder och stadsfullmäktige.
 • Invånare och kunder delaktiggörs via delaktig budgetering för att bestämma om vad pengar används till.
 • Information producerad av staden, som statistik och kartor bör vara tillgänglig och användbar så lätt som möjligt. Helsingfors bör göras till en ännu aktivare aktör inom öppen datan, öppen källkod och möjliggörare av öppna gränssnitt.
 • Kännedom om kommuninitiativ ökas. Försäkras att alla initiativ får en jämlik och grundlig behandling.